خشک – سفت استقلال استقلال نظر استقلالی ها

خشک – سفت: استقلال استقلال نظر استقلالی ها اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ناطق نوری، امید چپ و راست

«پیروزی در عرصه سیاست، نتیجه تشخیص درست است و تشخیص درست، نتیجه تجربه هست. ناطق نوری انبان تجربه هست. بعد نباید او را رها کرد. او اکنون امید دو جناح است بعد نبا

ناطق نوری، امید چپ و راست

ناطق نوری، امید چپ و راست

عبارات مهم : سیاست

«پیروزی در عرصه سیاست، نتیجه تشخیص درست است و تشخیص درست، نتیجه تجربه هست. ناطق نوری انبان تجربه هست. بعد نباید او را رها کرد. او اکنون امید دو جناح است بعد نباید او را از دست بدهند.»

هفته نامه صدا در سرمقاله خود به قلم اکبر منتجبی نوشت: «این روزها نام علی اکبر ناطق نوری بار دیگر از سوی سیاستمداران مطرح شده است هست. اگر چه او میدان سیاست را با میل خود ترک کرد و آن را به دیگران سپرد و از ضرورت تشکیل اتاق فکر سخن گفت ولی سران دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا این روزها از وی خواسته اند، در عصری که میانمایه گان سیاسی بر آن چنبره زده اند، پاشنه ها را وربکشد و تمام قد در میدان سیاست وارد شود.

ناطق نوری، امید چپ و راست

اصلاح طلبان به ناطق نوری، به عنوان رقیبی قدر و قدرتمند نیاز دارند. در سایه حضور او و امثال اوست که یک جناح سیاسی می تواند قد بکشد، رشد کند و به بازآفرینی خود دست بزند. اصولگرایان ولی بیش از اصلاح طلبان به او نیاز دارند. در این عصر که تا آخر اصولگرایی، قدم هایی بیش نمانده هست، او و امثال او هستند که می توانند یک جناح را دوباره از ویروس های سیاسی منزه کنند.

اما پیش از این که به اوضاع جناح اصولگرا بپردازیم، مورد نیاز است نیم نگاهی به اوضاع اصلاح طلبان داشته باشیم و به پاسخ این پرسش برسیم که آیا اصلاح طلبان به ناطق نوری بیش از سیدمحمد خاتمی نیاز دارند.

«پیروزی در عرصه سیاست، نتیجه تشخیص درست است و تشخیص درست، نتیجه تجربه هست. ناطق نوری انبان تجربه هست. بعد نباید او را رها کرد. او اکنون امید دو جناح است بعد نبا

از سال ۹۲ که با حمایت هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی پیروز شد جناح اصلاح طلب در سایه دولت کریمه روحانی قرار گرفت. در همین سایه توانست به بعضی از وزارت منزل ها راه پیدا کند و بعدتر از همین طریق به مجلس و شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز راه پیدا کند. حمایت همه جانبه روحانی از اصلاح طلبان، اوضاع شکننده آنها را ابتدا به اوضاع امیدوار و سپس به اوضاع پایدار تبدیل کرد. اکنون اگر چه آنها روحانی را از خود نمی دانند ولی هم قدر او را می دانند و هم زیر سایه دولت او برنامه های خود را پیش می برند.

با این حال یک جمله قدیمی به ما یادآور می شود که «خوشبختی فاصله میان دو بدبختی هست. » اصلاح طلبان از یک اوضاع فرو پاشیده بین سال های ۸۸ تا ۹۲ به یک خوشبختی پایدار بین سال های ۹۲ تا ۱۴۰۰ رسیده اند ولی این همه آن چه آنها می خواهند نیست. آنها دلواپس آینده خود هستند. کم وبیش گفته اند که اگر وضع به همین منوال پیش برود، دور از ذهن نیست که یک پوپولیست تمام عیار که تندروتر از احمدی نژاد هست، در رأس کار قرار گیرد. در آن وقت دیگر محبوبیت سیدمحمد خاتمی نیز کارگر نیست. حتی حسن روحانی که خود را هاشمی جوان می داند نیز نمی تواند ورق را به سود اصلاح طلبان رقم بزند. بعد ناچار هستند از یک سو تام و تمام از روحانی حمایت کنند و هر آن چه او می خواهد در اختیارش قرار دهند و از دیگر سو به آینده خود بیندیشند. جناحی که این روزها برابر اصلاح طلبان قد علم کرده، اصولگرا یا جناح محافظه کار سابق نیست. نه عقلانیت سابق در آنها دیده می شود و نه قدرت اجتماعی زیادی دارند. در سیاست رقیب است که تو را قدرتمند می کند. رقیب ضعیف نه تنها بر تو نمی افزاید، بلکه تو را بر خویشتن خود غره می کند. آسیبی که اصلاح طلبان در سال های ۸۰ تا ۸۴ خوردند از همین زاویه بود. آنچنان اسیر غرور و خودبزرگ بینی شده است بودند که نهال اصولگرایی را ندیدند. چنین شد که در دومین انتخابات شورای شهر تهران، از یک گروه بی نام و نشان، به نام آبادگران، شکست مشکل خوردند. نخستین شکست، به مانند دومینو، شکست های بعدی را برایشان رقم زد. در گوشه رینگ بوکس، پی در پی از حریف مشت می خوردند، بی اینکه فرصتی جهت اندیشیدن داشته باشند که چه باید بکنند. نهایتا نیز به سال ۸۴ رسیدند و از بعد آن به سال ۸۸.

ترس از گذشته، می تواند بر آینده اثرگذار باشد. به همین علت آنها ممکن است شرکت رای خود را بر اساس وحشت از گذشته، همچنان پایدار نگه دارند. اگر چه این وحشت افکنی در سال ۹۶ جوابگو بود ولی بعید است در سال ۱۴۰۰ جوابگو باشد. حتی بعید است که تکرارهای سیدمحمد خاتمی نیز دیگر اثرگذار باشد. به همین علت است که اصلاح طلبان نیازمند به علی اکبر ناطق نوری در میدان سیاست هستند. او را مردی می شناسند که پایبند به قواعد سیاسی هست. از بین بردن رقیب را برنمی تابد. می دانند اگر در سال ۱۴۰۰ به هر دلیلی پیروز نشوند، ناطق نوری آنها را نه از بین بردن می کند و نه نابود. دنیا هر کس به اندازه وسعت فکر اوست. دنیا ناطق با جهانی که احمدی نژاد ساخته بود، دو دنیای بسیار متفاوت جهت اصلاح طلبان است.

ناطق نوری، امید چپ و راست

اما اصولگرایان نیز نیازمند حضور ناطق نوری در سیاست هستند. به افکار او، به توانایی هایش و به قدرت و ریش سفیدی او بیش از گذشته نیاز دارند. اوضاع امروز آنها تعریفی ندارد. از دیروز خود نیز گریزان و فراری هستند. آن چه احمدی نژاد به جان آنها انداخت، موریانه نبود، نفت بود که پای درخت اصولگرایی ریخت. او تبر به تنه اصولگرایان نزد، به قصد خشکاندن ریشه عمل کرد. اشکال اصولگرایان نیز در این بود که می درخواست کردند هر لحظه بر سریر قدرت تکیه بزنند و در از بین بردن و نبود رقیب، این جایگاه را کسب کنند. موفقیت ساده است ولی نگهداری یک اوضاع ناپایدار کار مشکل هست. پیروزی ساده به دست می آید ولی برقراری و استمرار آن مسئله هست. آدمی اگر بخواهد فقط به خوشبختی برسد، به زودی به آن دست می یابد ولی مسئله آنجا پدیدار می شود که او می خواهد از همه خوشبخت تر باشد. می خواهد خوشبختی خود را با نابودی دیگران به دست آورد. منزل خود را بر خرابه دیگران بنا کند. با ضرب و زور دیگران را از بین بردن کند تا خود پیروز شود. مسئله بزرگ بعضی از اصولگرایان این بود. آنها در نبود ریش سفیدان و بزرگان تاثیرگذار سال های قبل، میدان را به جوانانی سپردند که از شور پر بودند و از تجربه خالی. آن چه آنان در دوره احمدی نژاد در آئینه می دیدند، ناطق نوری در خشت خام می دید.

ناطق نوری اکنون می تواند قطار آنها را به ریل بازگرداند ولی بازگشت به ریل شرط و شروطی هم دارد. باید بروند و پای درس او بنشینند. بیاموزند که با از بین بردن و یک جانبه گرایی نمی توان پیروزی را ماندگار کرد. باید بیاموزند که کشور را نمی توان با یک جناح اداره کرد. پیروزی در عرصه سیاست، نتیجه تشخیص درست است و تشخیص درست، نتیجه تجربه هست. ناطق نوری انبان تجربه هست. بعد نباید او را رها کرد. او اکنون امید دو جناح است بعد نباید او را از دست بدهند. »

«پیروزی در عرصه سیاست، نتیجه تشخیص درست است و تشخیص درست، نتیجه تجربه هست. ناطق نوری انبان تجربه هست. بعد نباید او را رها کرد. او اکنون امید دو جناح است بعد نبا

واژه های کلیدی: سیاست | سیاسی | اصلاح طلب | حسن روحانی | اصولگرایان | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs